Στόχοι του προγράμματος

Α. Το πρόβλημα

Η καλλιέργεια των κηπευτικών θερμοκηπίου και υπαίθρου είναι κύρια καλλιέργεια σε πολλές περιοχές της χώρας μας και με υψηλή πρόσοδο.

Ωστόσο πολλά είδη εντόμων-εχθρών (όπως το Tuta absoluta) δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή, με συνέπεια μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής, την εγκατάλειψη καλλιεργειών λόγω αποτυχιών ελέγχου των εντόμου κ.ά. Από την άλλη πλευρά, η νομοθεσία της ΕΕ κατευθύνεται στην απόσυρση συνθετικών εντομοκτόνων με σκοπό την προστασία του καταναλωτή, των παραγωγών και του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, το κόστος για την ανάπτυξη νέων δραστικών είναι ήδη πολύ υψηλό. Επομένως, απαιτείται η ανάπτυξη νέων εντομοκτόνων που να ικανοποιούν τις ανάγκες της σύγχρονης Φυτοπροστασίας εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα της γεωργίας, την παραγωγή τροφίμων με περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας.

Β. Στόχοι του προγράμματος

1. Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας στη χώρα μας, η ανάπτυξη επιχειρήσεων και η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την αξιοποίηση αιθέριων ελαίων εγχώριων αρωματικών φυτών ως πηγών νέων υλικών για τα εντομοκτόνα της νέας γενιάς.

2. Η προστασία και ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος από καλλιέργειες κηπευτικών και από καλλιέργειες αρωματικών φυτών.

3. Η αύξηση της απασχόλησης.

4. Προετοιμασία για την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την παραγωγή νέων καινοτόμων εντομοκτόνων.